20.05.2024 г.

„МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ“ ООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.008-0244-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Процедурата е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на проекта е 455 000.00 лв., от които безвъзмездно финансиране – 227 500.00 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 18 месеца, датата на стартиране на проекта е: 20.05.2024 г. В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 25.11 „Производство на метални конструкции и части за тях“, по проекта ще бъдат придобити: Машина за лазерно рязане на тръби и профили (1 брой) и CNC хидравлична абкант преса (1 брой). Ще бъдат изпълнени две дейности по придобиване на нови технологии за рязане и огъване за въвеждане на кръгов модел, относим към намаляване на количеството образувани отпадъци от метал. Предложението за изпълнение на инвестиция води до постигане целта на процедурата чрез въвеждане на следния кръгов модел за използване на ресурсите в производството и потреблението на продукти от основната дейност на „МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ“ ООД:

1) Намаляване на образуваните отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт и
– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт, с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци.

Ресурсният отпечатък от производството на „МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ“ ООД ще намалее чрез внедряване на технологии за лазерно рязане и огъване на метал, които осигуряват създаването на стойност при съществено понижен отпадък от дейността. Понижените разходи, вследствие значително намалена фира и брак, както и оптимизираните експлоатационни качества на крайния продукт, ще повишат конкурентоспособността на предприятието. Намаленото количество суровина за единица продукт чрез намаляване на фирата и брака ще допринесе за устойчив растеж. Инвестицията по мярката е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятието.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“


МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077-0505-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца.

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.